Ile kosztuje adwokat?


Reprezentacja

Punktem wyjścia do ustalenia wysokości wynagrodzenia netto jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie

z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia:
Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W sprawach o podział majątku wspólnego między małżonkami stawka opisana w § 2 Rozporządzenia liczona jest od wartości udziału małżonka. Podobnie obliczana jest stawka w sprawach o dział spadku.

§ 18 ust. 1 Rozporządzenia stanowi: w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

Obniżenie wynagrodzenia

Równocześnie § 15 ust. 3 Rozporządzenia wprowadza możliwość podwyższenia stawki minimalnej jeśli przemawia za tym:
1) niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
2) wartość przedmiotu sprawy;
3) wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
4) rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

Podwyższenie wynagrodzenia

Podwyższenie stosuję jednak tylko wówczas, gdy wynagrodzenie lub sposób jego wyliczenia zostały jednoznacznie ustalone z Klientem przed powierzeniem mi sprawy.


Sposoby rozliczeń | Płatności na raty

Istnieją m.in. możliwości:
– ustalania wynagrodzenia stałego za daną instancję, bez względu na ilość rozpraw bądź wynagrodzenia zasadniczego obejmującego wszelkie pisma, porady i pierwszą rozprawę z dopłatami za każdą kolejną rozprawę począwszy od drugiej,
– rozkładania wynagrodzenia na raty;

Do stawek netto należy doliczyć podatek VAT (23%).
W siedzibie Kancelarii możliwe są płatności kartą, w tym płatności bezgotówkowe. Możliwa jest również zapłata przelewem BLIK na telefon.

W celu uzyskania wyceny usługi możliwy jest kontakt za pośrednictwem e-mail lub formularza kontaktowego z krótkim opisem sprawy.


Rabaty

Od 14 kwietnia 2022 r. LEXTA Kancelaria Adwokacka jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny, oferując posiadaczom Karty następujące zniżki:
1. porady prawne -30 %,
2. reprezentacja w sprawach rodzinnych – 20%,
3. pozostałe sprawy -10%;

adwokat tarnobrzeg nowa dęba mielec nisko sandomierz opatów stalowa wola rozwód rozwody rozwodowy radca prawny prawnik pozew lexta sarzyński

ADRES

ul. Sikorskiego 2
TARNOBRZEG

TELEFON