MEDIACJA

Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu z Filią w Nowej Dębie

Adwokat Grzegorz Sarzyński jest od 30 października 2019 r. stałym mediatorem sądowym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

I. Rodzaje mediacji

1. Mediacja może odbywać się na podstawie umowy między stronami lub na podstawie zlecenia przez Sąd. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc orzeczenia sądowego.

II. Mediacja umowna

Mediacja na podstawie umowy (gdy nie toczy się sprawa sądowa) jest szczególnie przydatna np.:

Sprawy o zapłatę

– w sprawach o zapłatę, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą, ale nie kwestionuje swojego obowiązku zapłaty. Wówczas w ugodzie mediacyjnej można ustalić terminy zapłaty. Można ustalić, że pod warunkiem terminowej spłaty rat wierzyciel nie będzie domagał się odsetek itp. Dla wierzyciela z kolei ugoda może być przydatna, bowiem nie bierze na siebie ryzyka wchodzenia w długi i kosztowny spór sądowy. Mimo wygrania w sądzie sprawy za rok czy dwa dłużnik może być już wtedy niewypłacalnym,

Sprawy rodzinne

– w sprawach rodzinnych (ustalenie kontaktów, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów). Szczególnie warto rozważyć ugodę mediacyjną w sprawach alimentów. W takich sprawach strona domagająca się alimentów zwolniona jest z opłat sądowych. Finalnie obciążają one stronę zobowiązaną do płacenia alimentów. Ta strona jest też często obciążana kosztami adwokackimi strony domagającej się alimentów. I tak np. jeśli matka żąda na dziecko alimentów od jego ojca w kwocie 500 zł i tyle uzyska przed Sądem, to ojciec dziecka będzie musiał pokryć opłatę sądową 400 zł. Jeśli matka dziecka dodatkowo występowała przed sądem z adwokatem, to Sąd zasądzi tytułem zwrotu kosztów adwokackich 1800 zł. I wszystko to nawet wówczas, gdy strona zobowiązana uzna żądanie i zgodzi się płacić 500 zł miesięcznie. Oczywiście mogą zachodzić wyjątkowe okoliczności i Sąd może zwolnić z opłaty sądowej lub nie zasądzić całej stawki minimalnej adwokackiej. Jednak dzieje się to niezwykle rzadko. Tymczasem koszt mediacji w sprawie alimentacji będzie kilkukrotnie niższy.
Jeśli chodzi o alimenty to obowiązek alimentacyjny wynikający z wyroku nie wygasa automatycznie np. gdy dziecko skończy naukę. By wygasł konieczne jest złożenie przez obowiązanego do płacenia alimentów pozwu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Ale to działanie kosztowne i czasochłonne. Jeśli dziecko godzi się, by rodzic nie płacił dalej alimentów, ale jednocześnie nie ma pewności czy nie zmieni zdania za lat np. 5 (i nie złoży wówczas wniosku do komornika o egzekucję zaległych alimentów wraz z odsetkami) to warto udać się z dzieckiem do mediatora i po krótkim spotkaniu zawrzeć ugodę stwierdzającą, że obowiązek alimentacyjny wygasł, nawet że wygasł określonego dnia w przeszłości. Koszt takiej mediacji będzie także kilkukrotnie tańszy niż sprawa sądowa o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

III. Mediacja w toku sprawy sądowej

w krótce dodatkowe informacje

IV. Kiedy mediacja?

Mediacja jest dozwolona, a nawet wskazana gdy strony zanim zgłoszą się do mediatora mają już wszystko między sobą ustalone. Wówczas nie ma już u mediatora negocjacji, a jest krótkie spotkanie i podpisanie ugody, w której strony od razu uzyskują to, na co musiałyby czekać kilka miesięcy przed Sądem.

V. Cechy mediacji

Mediację cechuje dobrowolność, tajność, bezstronność mediatora

www.lexta.pl

Rozwody z orzekaniem lub bez orzekania o winie – Władza rodzicielska – Alimenty – Miejsce pobytu dziecka – Kontakty z dzieckiem oraz egzekucja tych kontaktów – Rozdzielność majątkowa – Sprawy o zapłatę – Odszkodowania – Spadki – Podziały majątku – Sprawy karne

Siedziba: Tarnobrzeg – Filia Nowa Dęba – Sandomierz – Kolbuszowa – Nisko – Stalowa Wola – Staszów – Rzeszów – Kielce – Kraków – Lublin

Mediator od spraw rodzinnych i cywilnych w Tarnobrzegu przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

ADRES

Siedziba: ul. Sikorskiego 2

TARNOBRZEG

Filia: ul. Krzywoń 2

NOWA DĘBA

TELEFON