OFERTA

Oferuję pomoc prawną polegającą na:
reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości w całym postępowaniu,
reprezentacji w pojedynczych czynnościach postępowania, np. oględziny, przesłuchanie,
sporządzaniu pism inicjujących postępowanie lub w toku postępowania, środków odwoławczych (apelacje, zażalenia, kasacje, zarzuty, skargi, odwołania, sprzeciwy, itp.),
sporządzaniu projektów umów,
udzielaniu porad prawnych (w tym online),
stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
w następujących sprawach:

Prawo rodzinne – Tarnobrzeg – Nowa Dęba

rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie

alimenty na dziecko, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, alimenty na małżonka lub byłego małżonka,
rozdzielność majątkowa i podział majątku wspólnego,
władza rodzicielska (pozbawianie, przywracanie, zawieszanie, ograniczanie),
kontakty z dzieckiem,
ustalanie miejsca pobytu małoletniego dziecka,
egzekucja ustalonych kontaktów z dzieckiem,
ustanowienie rodziny zastępczej,
ustalenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,

Prawo cywilne – Tarnobrzeg – Nowa Dęba

o zapłatę (m.in. wezwania do zapłaty, pisma w postępowaniu zwykłym i uproszczonym)
odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (m.in. wypadki komunikacyjne, naruszenie dóbr osobistych, uszkodzenie ciała lub mienia),

spadki (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),

postępowanie egzekucyjne (m.in. reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym),
elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU),

Prawo karne – Tarnobrzeg – Nowa Dęba

przestępstwa (m.in. przeciwko: mieniu, życiu i zdrowiu, rodzinie, czci i nietykalności cielesnej, wiarygodności dokumentów; narkotykowe, skarbowe, drogowe, w tym kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości),
wykroczenia (m.in. przeciwko osobie, zdrowiu, mieniu, interesom konsumentów, drogowe),
postępowanie wykonawcze (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zatarcie skazania, odroczenie i rozłożenie grzywny na raty),
postępowanie w sprawach nieletnich,

w tym udzielanie pomocy prawnej w razie:
– zatrzymania,
– tymczasowego aresztowania,
– przeszukania,

szczegółowy zakres usług Kancelarii Adwokackiej LEXTA w Tarnobrzegu i Nowej Dębie