Rozprawy cywilne ONLINE

podstawa prawna rozpraw online

Zgodnie z art. 15zzs1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOW:

W czasie epidemii Covid-19 oraz przez rok od ustania tego stanu w sprawach cywilnych:
rozprawę lub posiedzenie przeprowadza się zdalnie, chyba że konieczne jest bezpośrednie ich przeprowadzenie, a zagrożenie epidemiczne nie jest przeszkodą,

Praktyka

Udział w rozprawie online jest dużym ułatwieniem, szczególnie jeśli mieszka się lub przebywa w odległości znacznie oddalonej od sądu wzwającego.
Było to szczególnie duże ułatwienie dla osób mieszkających za granicą.
Było, bo od pewnego czasu sądy zaczęły uznawać (zapewne na skutek interwencji MS), że aby można było przesłuchać osobę przebywającą za granicą sąd musiałby uzyskać zgodę państwa, w którym osoba ta przebywa. W praktyce uniemożliwia to przeprowadzenie przesłuchania w tym trybie.
Choć w praktyce jeśli świadek lub strona nie poinformują uprzednio sądu, że w dniu rozprawy przebywać będą za granicą, to sąd tej kwestii nie będzie drążył.

www.lexta.pl