Miejsce zamieszkania małżonków za granicą nie jest przeszkodą, by rozwód został przeprowadzony w Polsce.
W takim przypadku pozew można złożyć do dowolnego sądu okręgowego w Polsce, choć rozważyć należy wybór takiego sądu, w którym najłatwiej byłoby się powodowi lub zgłoszonym świadkom stawić.
Sąd okręgowy po otrzymaniu pozwu o rozwód przekaże go do Sądu Najwyższego wraz z wnioskiem o „oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy”. Sąd Najwyższy w praktyce wybierze jako sąd właściwy właśnie ten sąd, który wniosek mu przysłał. Wówczas ów sąd okręgowy, będąc już właściwym do rozpoznania sprawy nada sprawie bieg, czyli odpis pozwu wyśle do pozwanego.

Sytuacja komplikuje się gdy wraz z małżonkami mieszkają ich małoletnie dzieci. Zasadą jest, że właściwym do rozpoznania sprawy dzieci jest ten sąd, w którego okręgu dzieci mieszkają. Gdy w normalnym trybie, gdy powód i dzieci mieszkają w Polsce sąd orzekając o rozwodzie rozstrzyga także o miejscu pobytu dzieci, władzy rodzicielskiej, alimentach i kontaktach, tak w przypadku gdy dzieci mieszkają za granicą sąd może zajmować się dziećmi w praktyce wtedy gdy wraz z pozwem powód złoży oświadczenie pozwanego, że godzi się na rozpoznanie sprawy dzieci przed sądem polskim. Gdy takiego oświadczenia nie ma sąd zwykle odrzuci pozew w zakresie dotyczącym dzieci. Zwykle, bo niektóre sądy odrzucają pozew w tym zakresie tylko wtedy, gdy pozwany w odpowiedzi na pozew podniesie zarzut braku jurysdykcji krajowej w zakresie dotyczącym dzieci.

Kwestią kolejną jest stawiennictwo na rozprawie. W sytuacji gdy małżonkowie mieszkają za granicą mogą złożyć wniosek o przesłuchanie ich przed konsulem RP. Niestety to zwykle istotnie przedłuża postępowanie, nawet o pół roku w zależności od kraju. Alternatywną jest złożenie wniosku o przesłuchanie online (na zwykłej rozprawie w drodze wideokonferencji). Sęk w tym, że od niedawna niektóre sądy w Polsce uznają, że gdy osoba przesłuchiwana mieszka za granicami RP, wówczas na takie przesłuchanie musi wyrazić zgodę państwo, w którym osoba ta przebywa. Z uwagi na czasochłonność takiego procesu te sądy nie przesłuchują online osób zamieszkujących za granicą. W dobie globalizacji informatycznej wydaje się, że jest to ocierający się o granice absurdu formalizm. Stąd też większość sądów po prostu nie pyta gdzie osoba przesłuchiwana fizycznie przebywać będzie w czasie przesłuchania.

www.lexta.pl

Rozwody z orzekaniem lub bez orzekania o winie – Władza rodzicielska – Alimenty – Miejsce pobytu dziecka – Kontakty z dzieckiem oraz egzekucja tych kontaktów – Rozdzielność majątkowa – Sprawy o zapłatę – Odszkodowania – Spadki – Podziały majątku – Sprawy karne Tarnobrzeg – Sandomierz – Kolbuszowa – Nisko – Stalowa Wola – Staszów – Rzeszów – Kielce – Kraków – Lublin