Prawnik Tarnobrzeg

<h2>Pomoc adwokata Grzegorza Sarzyńskiego</h2>
<h3>I. zakres usług LEXTA Kancelarii Adwokackiej z Tarnobrzega</h3>
<h5>rodzaj spraw prowadzonych przez adwokata</h5>

 1. Prawo rodzinne
  • rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie,
  • alimenty na dziecko, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, alimenty na małżonka lub byłego małżonka,
  • rozdzielność majątkowa i podział majątku wspólnego,
  • władza rodzicielska (pozbawianie, przywracanie, zawieszanie, ograniczanie),
  • kontakty z dzieckiem,
  • ustalanie miejsca pobytu małoletniego dziecka,
  • egzekucja ustalonych kontaktów z dzieckiem,
  • ustanowienie rodziny zastępczej,
  • ustalenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 2. Prawo cywilne
  • o zapłatę (m.in. wezwania do zapłaty, pisma w postępowaniu zwykłym i uproszczonym)
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (m.in. wypadki komunikacyjne, naruszenie dóbr osobistych, uszkodzenie ciała lub mienia),
  • spadki (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
  • postępowanie egzekucyjne (m.in. reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym),
  • elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU),
 3. Prawo karne
   • przestępstwa (m.in. przeciwko: mieniu, życiu i zdrowiu, rodzinie, czci i nietykalności cielesnej, wiarygodności dokumentów; narkotykowe, skarbowe, drogowe, w tym kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości),
   • wykroczenia (m.in. przeciwko osobie, zdrowiu, mieniu, interesom konsumentów, drogowe),
   • postępowanie wykonawcze (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zatarcie skazania, odroczenie i rozłożenie grzywny na raty),
   • postępowanie w sprawach nieletnich,

  w tym udzielanie pomocy prawnej w razie:
  – zatrzymania,
  – tymczasowego aresztowania,
  – przeszukania,

<h5>rodzaj usług adwokackich w Tarnobrzegu:</h5>

 • reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości w całym postępowaniu,
 • reprezentacji w pojedynczych czynnościach postępowania, np. oględziny, przesłuchanie,
 • sporządzaniu pism inicjujących postępowanie lub w toku postępowania, środków odwoławczych (apelacje, zażalenia, kasacje, zarzuty, skargi, odwołania, sprzeciwy, itp.),
 • sporządzaniu projektów umów,
 • udzielaniu porad prawnych (w tym online),
 • stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców,

<h5>zakres terytorialny działalności LEXTA Kancelarii Adwokackiej w Tarnobrzegu:</h5>

 • podkarpackie (m.in.: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Nowa Dęba, Mielec, Rzeszów),
 • świętokrzyskie (m.in.: Sandomierz, Zawichost, Opatów, Klimontów, Staszów, Kielce).

<h2>LEXTA Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Sarzyński</h2>
ul. Sikorskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
ul. Anieli Krzywoń 2, 39-460 Nowa Dęba (filia)
tel. 880 990 002